Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach Festiwalu Czango w Polsce
organizowanych przez Fundację Aeris Futuro i Konsulat Generalny Węgier w Gdańsku

Obowiązuje w dniu 5.10.2023 r.

§1

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady udziału osób (zwanych dalej “Uczestnikami”) w wydarzeniach (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Fundację Aeris Futuro (zwanej dalej „Organizatorem”) we współpracy z Konsulatem Generalnym Węgier w Gdańsku (zwanym dalej „Konsulat”) na terenie Domu Zarazy, Stary Rynek Oliwski 15 Gdańsk oraz w klubie Paszcza lwa, ul. Kwietna 39 (zwanym dalej „Obiektami Festiwalowymi”).
2. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom za pośrednictwem stron www.czango.pl.
3. Uczestnicy Wydarzeń zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących podczas Festiwalu zasad porządkowych związanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem w trakcie trwania Wydarzeń, do stosowania się do wytycznych Organizatora, a także regulaminów obowiązujących w Obiektach Festiwalowych.
4. Organizator i Konsulat zastrzega sobie prawo odmowy wstępu posiadaczowi biletu lub odmowy kontynuacji uczestnictwa Uczestnikowi biorącemu już udział w Wydarzeniu, jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia zapisów Regulaminu lub niestosownego zachowania podczas Wydarzenia, np. naruszającego bezpieczeństwo osób i mienia.
5. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania Wydarzenia/Wydarzeń, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia ani rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu.

§2

1. Do udziału w danym Wydarzeniu uprawniona jest osoba, która zakupiła bilet do klubu Paszcza lwa na miejscu przed Wydarzeniem.
2. Możliwość wstępu z biletem ulgowym przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • dzieciom do lat 7
 • uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich
 • posiadaczom Karty Dużej Rodziny
 • emerytom, rencistom, a także inwalidom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami – będącymi obywatelami polskimi
 • osobom odznaczonym odznaką “Za opiekę nad zabytkami” lub honorową odznaką “Zasłużony działacz kultury”

3. Dopuszcza się możliwość odsprzedaży biletów pomiędzy Uczestnikami, jednak Organizator nie będzie w takich transakcjach pośredniczył, ani też nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek nadużycia osób trzecich.
4. Zakup biletu jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

§3

1. Organizator udostępnia Uczestnikom wyznaczone przestrzenie w Obiekcie Festiwalowym. W przypadku przebywania w przestrzeniach nieprzeznaczonych dla Uczestników bez zgody Organizatora wobec Uczestnika mogą zostać zastosowane środki wymienione w §1 ust. 4.

§4

1. Uczestnictwo w Wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Wydarzeń bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych i promocyjnych Wydarzenia. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Wydarzeń mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Organizatora i Konsulatu.
2. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji, swojego wizerunku na zdjęciach i materiałach audiowizualnych zrealizowanych podczas Wydarzenia, w którym dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r nr 90 poz. 631, z późniejszymi zmianami).

§5

1. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Uczestników.
3. Niszczenie mienia znajdującego się w Obiektach Festiwalowych podlega karze na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach Festiwalu Czango w Polsce organizowanych
przez Fundację Aeris Futuro i Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Obowiązuje w dniach 6-8.10.2023 r.

§1

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady udziału osób (zwanych dalej “Uczestnikami”) w wydarzeniach (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Fundację Aeris Futuro (zwanej dalej „Organizatorem”) we współpracy z Muzeum Etnograficznym im. Arii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu (zwanym dalej „Muzeum”) na terenie Muzeum, ul. Wały gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń (zwanym dalej „Obiektami Festiwalowymi”).
2. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom za pośrednictwem stron www.czango.pl i www.facebook.com/festiwalczango oraz www.etnomuzeum.pl
3. Uczestnicy Wydarzeń zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących podczas Festiwalu zasad porządkowych związanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem w trakcie trwania Wydarzeń, do stosowania się do wytycznych Organizatora, a także regulaminów obowiązujących w Obiektach Festiwalowych.
4. Organizator i Muzeum zastrzega sobie prawo odmowy wstępu posiadaczowi biletu lub odmowy kontynuacji uczestnictwa Uczestnikowi biorącemu już udział w Wydarzeniu, jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia zapisów Regulaminu lub niestosownego zachowania podczas Wydarzenia, np. naruszającego bezpieczeństwo osób i mienia.
5. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania Wydarzenia/Wydarzeń, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia ani rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu.

§2

 1. Do udziału w danym Wydarzeniu uprawniona jest osoba, która zakupiła bilet poprzez stronę https://www.bilety24.pl/organizator/muzeum-etnograficzne-im-marii-znamierowskiej-pruefferowej-w-toruniu-1404.html lub w kasach stacjonarnie w Obiektach Festiwalowych.
 2. Możliwość wstępu z biletem ulgowym przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
 3. dzieciom do lat 7
 4. uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich
 5. posiadaczom Karty Dużej Rodziny
 6. emerytom, rencistom, a także inwalidom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami – będącymi obywatelami polskimi
 7. osobom odznaczonym odznaką “Za opiekę nad zabytkami” lub honorową odznaką “Zasłużony działacz kultury”
 8. Dopuszcza się możliwość odsprzedaży biletów pomiędzy Uczestnikami, jednak Organizator nie będzie w takich transakcjach pośredniczył, ani też nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek nadużycia osób trzecich.
 9. Zakup biletu jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

§3

1. Organizator udostępnia Uczestnikom wyznaczone przestrzenie w Obiekcie Festiwalowym. W przypadku przebywania w przestrzeniach nieprzeznaczonych dla Uczestników bez zgody Organizatora wobec Uczestnika mogą zostać zastosowane środki wymienione w §1 ust. 4.

§4

1. Uczestnictwo w Wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Wydarzeń bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych i promocyjnych Wydarzenia. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Wydarzeń mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Organizatora i Muzeum.
2. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji, swojego wizerunku na zdjęciach i materiałach audiowizualnych zrealizowanych podczas Wydarzenia, w którym dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r nr 90 poz. 631, z późniejszymi zmianami).

§5

1. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Uczestników.
3. Niszczenie mienia znajdującego się w Obiektach Festiwalowych podlega karze na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.