Regulamin uczestniczenia w wydarzeniach Festiwalu Czango w Polsce organizowanych przez Fundację Aeris Futuro

Obowiązuje w dniach 13-16.10.2022 r.

§1

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady udziału osób (zwanych dalej “Uczestnikami”) w wydarzeniach (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Fundację Aeris Futuro (zwanej dalej „Organizatorem”) na terenie i wokół klubu Paszcza lwa: ul. Kwietna 39 Gdańsk, Dworu Artusa: rynek Staromiejski 6, Toruń, w czasie spływu Wisłą z przystani AZS w Toruniu do Wielkiej Nieszawki i z powrotem oraz na terenie i wokół Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce: Wielka Nieszawka, ul. Mennonitów 14, poczta 87-165 Cierpice (zwanych dalej „Obiektami Festiwalowymi”).
2. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom za pośrednictwem stron www.czango.pl i www.facebook.com/festiwalczango oraz w Obiektach Festiwalowych.
3. Uczestnicy Wydarzeń zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących podczas Festiwalu zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem w trakcie trwania Wydarzeń, do stosowania się do wytycznych Organizatora, a także regulaminów obowiązujących w Obiektach Festiwalowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu posiadaczowi biletu lub odmowy kontynuacji uczestnictwa Uczestnikowi biorącemu już w Wydarzeniu, jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia zapisów Regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania podczas Wydarzenia.
5. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania Wydarzenia/Wydarzeń, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu.

§2

1. Do udziału w danym Wydarzeniu uprawniona jest osoba, która zakupiła bilet poprzez stronę https://artus.torun.pl/ lub w kasach stacjonarnie w Obiektach Festiwalowych.
2. Dopuszcza się możliwość odsprzedaży biletów pomiędzy Uczestnikami, jednak Organizator nie będzie w takich transakcjach pośredniczył, ani też nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek nadużycia osób trzecich.
3. Zakup biletu jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

§3

1. Organizator udostępnia Uczestnikom wyznaczone przestrzenie w Obiekcie Festiwalowym. W przypadku przebywania w przestrzeniach nieprzeznaczonych dla Uczestników bez zgody Organizatora wobec Uczestnika mogą zostać zastosowane środki wymienione w §1 ust. 4.

§4

1. Uczestnictwo w Wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Wydarzeń bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych i promocyjnych Wydarzenia. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Wydarzeń mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Organizatora.
2. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji, swojego wizerunku na zdjęciach i materiałach audiowizualnych zrealizowanych podczas Wydarzenia, w którym dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r nr 90 poz. 631, z późniejszymi zmianami).

§5

1. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Uczestników.
3. Niszczenie mienia znajdującego się w Obiektach Festiwalowych podlega karze na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.